និស្ស័យមាន និស្ស័យក្រ

និស្ស័យមាន និស្ស័យក្រ


  • Brand: Mindbooks
  • Product Code: VEZ-A-000119
  • $2.5


មាតិកា

  1. ការចេះដឹង
  2. ការជ្រើសរើសមុខរបរ
  3. ការទ្រទ្រង់អាជីព
  4. ការបំពេញការងារ
  5. ការសេពគប់
  6. ការជ្រើសរើសដៃគូរ

Write a review