ឲ្យ

ឲ្យ


  • Brand: Mindbooks
  • Product Code: VEZ-A-000121
  • $3.15


មាតិកា

  1. ជីវិតគឺជាវិថីនៃការទទួលនិងការបាត់បង់
  2. មនុស្សមិនអាចធ្លាក់ជាទាសកររបស់សេចក្តីត្រូរការនោះទេ
  3. ជ្រើសយកមកបាន ទម្លាក់ចុះវិញក៏បាន
  4. ដកថយជាជំហានទីមួយនៃការបោះជំហានទៅមុខ

Write a review