វិធីសាស្ត្របង្រៀនការងារ

វិធីសាស្ត្របង្រៀនការងារ


 • Brand: Mindbooks
 • Product Code: VEZ-A-000129
 • $1.25


មាតិកា

១ ការដឹកនាំធីម គោលការណ៏មូលដ្ឋាន

 1. តើធីមគឺជាអ្វី?
 2. វិធីសាស្រ្តរៀបផែនការសាងធីមដែលមានប្រសិទ្ធភាព
 3. វិធីចាត់តាំងធីមដែលមានប្រសិទ្ធភាព
 4. ភាពជាអ្នកដឹកនាំ
 5. វិធីសាស្រ្តដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងធីម
 6. វិធីវាយតម្លៃលទ្ធផលប្រតិបត្តិការ

២    គន្លឹះនិងគោលការណ៏សម្រាប់ការដឹកនាំធីម

 1. គោលការណ៏សម្រាប់ការដឹកនាំធីម
 2. ការធ្វើតេស្តសាកល្បងការយល់ដឹងស្តីពីការដឹកនាំធីម            

Write a review