កម្រងច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី...

កម្រងច្បាប់ និងបទដ្ឋានគតិយុត្តនានាពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី...


  • Brand: VattanacEZ
  • Product Code: VEZ-A-000213
  • $18


បើអ្នកចង់ស្រាវជ្រាវអំពីបញ្ហាផ្លូវច្បាប់ទាក់ទងដីធ្លី និងនគរូបនីយកម្មចាប់ពីឆ្នាំ១៩៨៥មក កម្រងច្បាប់ និងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនានានាពាក់ព័ន្ធនឹងដីធ្លី និងនគរូបនីយកម្ម នេះអាចជួយអ្នកបានយ៉ាងងាយស្រួល។

រៀបរៀងដោយ បណ្ឌិត ហាប់ ផល្ធី សាស្រ្តាចារ្យច្បាប់នៃសាកលវិទ្យាល័យនីតិសាស្រ្ត និងវិទ្យាសាស្រ្តសេដ្ឋកិច្ច

Write a review